Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ύψους 31.600,00€ συν ΦΠΑ

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 12/07/2022

"Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ύψους 31.600,00€ συν ΦΠΑ¨

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στα πλαίσια του έργου “Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” και το ακρωνύμιο “GR BG BUSINESS PASSPORT” το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A) και έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Αρ. 3/2022"

 

 

 

Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ύψους 31.600,00€ συν ΦΠΑ