Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “iCBA”

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 25/06/2019

Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων του έργου με τίτλο:«Intelligent Cross Border Accelerator» και ακρωνύμιο "iCBA" στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.500,00€ MH συμπεριλαμβανομένου ΦΠA

 

Αριθμός Διακήρυξης: 3/2019   Δείτε εδώ την διακήρυξη